LOS ANGELES + UNIVERSAL STUDIOS
+ DISNEYLAND + HOLLYWOOD

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 26/05/2019 - 15/06/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

WASHINGTON DC+ NEW YORK + BOSTON

3 tuần

Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 02/06/2019 - 22/06/2019
  • 07/07/2019 - 27/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Los Angeles: "California State University"

3 tuần

Dành cho học sinh từ 10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 30/06/2019 - 21/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Boston: "Thử làm sinh viên đại học Mỹ"

2 tuần

Dành cho học sinh từ 14 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 30/06/2019 - 13/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

New York - Washington DC - Boston

3 tuần

Dành cho học sinh từ 14 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 07/07/2019 - 27/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Los Angeles - San Francisco

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 07/07/2019 - 28/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Fort Lauderdale - Miami - Orlando

2 tuần

Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 14/07/2019 - 27/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay