LOS ANGELES + GRAND CANYON

3 tuần

13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 31/5/2020 - 21/6/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

WASHINGTON DC + NEW YORK + BOSTON

3 tuần

12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • BOS1: 06/06/2020 - 26/06/2020
  • BOS3: 05/07/2020 - 25/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

LOS ANGELES + SAN FRANCISCO + HAWAII

3 tuần

12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 13/6/2020 - 3/7/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

LOS ANGELES + NEW YORK

3 tuần

13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • BOS 2: 21/6/2020 - 11/7/2020
  • BOS 2: 12/7/2020 - 1/8/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Los Angeles - San Francisco

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 07/07/2019 - 28/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

LOS ANGELES + LAS VEGAS

3 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 28/6/2020 - 19/7/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

LOS ANGELES + SAN JOSE

2 tuần

13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 19/07/2020 - 02/08/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay